Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 465

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. PLAC NIEDŹWIEDZI – rewitalizacja centrum miejscowości Adamów

18.09.2017

GRL.041.7.2017                                     Adamów, dn. 18 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe

1.Dane Zamawiającego:
Gmina Adamów z siedzibą w Adamowie ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów
NIP 8252083834, REGON 711582405
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. PLAC NIEDŹWIEDZI – rewitalizacja centrum miejscowości Adamów.
1) W ramach usługi wykonawca wykona projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy obejmujący w szczególności:
- zagospodarowanie terenu: projekt zagospodarowania terenu uwzględniający typowe i nietypowe elementy małej architektury (rozwinięcia elewacji, przekroje, rysunki, detale, opis i zestawienie elementów),
- zieleń: opinia dendrologiczna istniejących drzew, koncepcja i projekt zieleni w zakresie doboru drzew i innych roślin w poszczególnych grupach,
- branża architektoniczna: koncepcja zadaszenia sceny wraz z wizualizacją (min. 2 szt.), koncepcja strefy sanitarnej wraz z wizualizacją (min. 1 szt.), projekt budowlano-wykonawczy w niezbędnym zakresie,
- branża konstrukcyjna: projekt konstrukcyjny w zakresie sceny, strefy sanitarnej (jeżeli będzie wymagany), fontannY, ściany wspinaczkowej, kolumn wspinaczkowych,
- branża elektryczna: projekt elektryczny w zakresie oświetlenia podstawowego dojść, dojazdów i placów zabaw, oświetlenia scenicznego podstawowego, zasilania dodatkowego i iluminacji, zasilania/instalacji wewnętrznych strefy sanitarnej, zasilania i iluminacji fontanny, iluminacji zieleni oraz elementów małej architektury, monitoringu placu,
- branża sanitarna: projekt instalacji sanitarnych w niezbędnym zakresie (kanalizacja deszczowa placu w tym sakateparku, instalacja nawadniająca, zasilania  i uzdatniania wody dla potrzeb fontanny),
- dojścia i dojazdy: projekt budowlano-wykonawczy w niezbędnym zakresie,
- skatepark: projekt budowlano-wykonawczy w niezbędnym zakresie,
- opinia geotechniczna,
- uzgodnienia ppoż i sanitarne,
- przyłącza: projekt przyłączy (wodociągowe , kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
2) Pozostałe wymagane dokumenty wchodzące w skład dokumentacji projektowej:
- przedmiary robót dla wszystkich branż,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż,
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż.
3) W ramach usługi wykonawca zapewni koordynację międzybranżową.
4) W ramach usługi wykonawca zapewni nadzory autorskie architektoniczne, w tym spotkania na terenie budowy w ilości 10 szt.
5) Wymagania dotyczące dokumentacji:
- Opisana powyżej dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o koncepcję przestrzenną załączoną w wersji elektronicznej (zał. nr 3). Jednocześnie koncepcja stanowi punkt wyjścia do rozwiązań projektowych, może być modyfikowana i uzupełniania w zakresie uzgodnionym bądź oczekiwanym przez Zamawiającego. Projekt nie obejmuje dźwigu przy Urzędzie Gminy. Strefa sanitarna na koncepcji oznaczona została jako budynek sanitarny. Intencją Zamawiającego jest wykonanie projektu z wykorzystaniem innowacyjnych technologii budowlanych w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu, przy czym rozwiązania techniczne spełniające ten wymóg nie powinny znacząco wpływać na wzrost kosztu wykonania zadania. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć na życzenie Zmawiającego alternatywne rozwiązania projektowe wraz z wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wyliczeniem kosztów tak w zakresie kosztów wykonania jak i eksploatacji.
- Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi.
- Przekazywana dokumentacja powinna być skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Powinna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na przedmiot umowy.
- W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. cd
... Zapytanie ofertowe ... PDF

Oferta ... DOC

Oświadczenie ... DOC

Koncepcja zagospodarowania ... PDF

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.