Logo Gmina Adamów

Gospodarka odpadami

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ADAMÓW

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

WARUNKI SEGREGACJI ODPADÓW: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. informuje o warunkach segregacji odpadów od 01.01.2016 r.

WOREK ŻÓŁTY ( niebieski do wyczerpania zapasów)
wrzucamy:
- puste  butelki plastikowe po napojach, mleku,
- puste opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności ( np.: pojemniki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
- tworzywa sztuczne ( np.: zabawki, klawiatura, myszka PC, konewka),
- plastikowe koszyki po owocach,
- opakowania wielomateriałowe Tetra Pak (np.: kartony po sokach, przecierach warzywnych i owocowych,    mleku),
- opakowania stalowe i aluminiowe ( np.: puszki, pudełka, folie, reklamówki, woreczki foliowe),
- papier, gazety, książki.
PAMIĘTAJ: zgnieć butelki przed wrzuceniem i nie zakręcaj. Zakrętki zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż butelki. W ten sposób ułatwia się pracę w sortowni ale też oszczędza  miejsce w pojemniku
i podczas transportu. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste.
nie można wrzucać:
- odpadów higienicznych,
- butelek i opakowań po olejach silnikowych i smarach,
- puszek po farbach i lakierach,
- styropianu,
- pojemników po aerozolach,
- opakowań po środkach ochrony roślin.

WOREK ZIELONY
wrzucamy:
- puste butelki szklane,
- słoiki,
- puste szklane opakowania po żywności i kosmetykach.
nie można wrzucać:
- szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych, szkła kryształowego, ceramiki,
- szyb okiennych i samochodowych, luster, szkła budowlanego,
- żarówek, świetlówek,
- szklanych opakowań chemicznych i farmaceutycznych.
Odpady ze szkła (worek zielony) od dnia 01.02.2016 r. będą odbierane w I poniedziałki każdego miesiąca z miejscowości: Adamów, Gułów, Dębowica, Hordzieżka, Zakępie.
W I piątek  każdego miesiąca z miejscowości; Wola Gułowska, Turzystwo, Lipiny, Dąbrówka, Żurawiec, Helenów Ferdynandów, Kalinowy Dół, Natalin, Budziska, Władysławów, Sobiska, Konorzatka.

2. DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) NALEŻY ODDAWAĆ: 

- przeterminowane leki 

- chemikalia 

- zużyte baterie i akumulatory 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe 

- odpady budowlane i remontowe 

- zużyte opony

- tekstylia, odzież 

PSZOK mieści się na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Adamowie i jest czynny w każdą środę w godz.12.00-17.00 i sobotę w godz. 10.00-15.00. 

3. ODPADY BIODEGRADOWALNE NALEŻY GROMADZIĆ W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU LUB DOWIEŹĆ JE DO PSZOK (nie należy wrzucać odpadów biodegradowalnych do pojemników) np.: 

- resztki żywności, obierki z owoców i warzyw 

- skorupki jaj, 

- fusy po kawie i herbacie 

- skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie i trociny 

4. POPIOŁY NALEŻY GROMADZIĆ W CZARNYCH LUB PRZEZROCZYSTYCH WORKACH I ODDAWAĆ PO SEZONIE GRZEWCZYM POPRZEZ WYSTAWIENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ZBIÓRKI 

5. POZOSTAŁE ODPADY ZMIESZANE NALEŻY GROMADZIĆ I ODDAWAĆ W POJEMNIKU 

Każdorazowo przy oddawaniu pełnego worka zostanie dostarczony nowy.

Odpady zmieszane oraz posegregowane odbierane są jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz co dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej 

OPŁATY

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH (na których powstają odpady) ponoszą tzw. „podatek śmieciowy”.

Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi: 

- 5,00 zł od osoby za odpady segregowane,

- 15,00 zł od osoby za odpady niesegergowane.

Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady usługowe, szkoły, przedszkola) jest uzależniona od liczby i rodzaju pojemników z odpadami komunalnymi oraz ustalonej stawki i wynosi: 

Pojemność pojemnika 

Stawka – odpady segregowane

Stawka – odpady niesegregowane 

120 l

30,00 zł.

50,00 zł.

240 l

40,00 zł.

60,00 zł.

760 l

65,00 zł.

83,00 zł.

1100 l

86,00 zł.

120,00 zł.

KP5 o poj. 5 m 3

225,00 zł.

375,00 zł.

KP7 o poj. 7 m3

315,00 zł.

420,00 zł.

KP10 o poj. 10 m3

450,00 zł.

600,00 zł.

OPŁATĘ UISZCZA SIĘ ZA OKRESY KWARTALNE W TERMINACH:

- za styczeń, luty i marzec - do 31 marca, 

- za kwiecień, maj, czerwiec - do 30 czerwca, 

- za lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września,

- za październik, listopad i grudzień - do 31 grudnia 

OPŁATĘ MOŻNA WNOSIĆ: 

- na konto: Bank Spółdzielczy w Adamowie nr rach.: 83 9202 0003 0000 0215 2000 0010 

- w kasie Urzędu Gminy w Adamowie w godz. 8.15 – 15.45. 

PRZYPADEK KIEDY MIESZKANIEC NIE BĘDZIE PŁACIŁ ZA ODPADY:

W sprawach dotyczących opłat stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nie zachowanie terminu uiszczenia opłaty powoduje naliczenie odsetek (naliczanych tak jak dla zaległości podatkowych) oraz wystawienie upomnienia wraz z kosztami egzekucyjnymi (kwota 11,60 zł.). W przypadku dalszego braku wpłaty należność zostanie poddana egzekucji komorniczej. 

Wysokość opłaty jaką uiszcza właściciel określana jest w Deklaracji. 

DEKLRACJE

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania (nie koniecznie musi być zameldowana) na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Adamów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

KONSEKWENCJE ZA NIEZŁOŻENIE DEKLRACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty. 

KONSEKWENCJE NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZAMISZCZOCNYCH W DEKLRACJI CZYLI CO SIĘ STANIE JEŻELI KTOŚ ZADEKLRAOWAŁ, ŻE BĘDZIE SEGREGOWAŁ ODPADY, A ICH NIE SEGREGUJE 

 W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zamieszczonych w deklaracji Wójt w drodze decyzji podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady - Operatora bezpośrednio do Urzędu Gminy Adamów.
 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Adamów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o  21-412 Adamów

Obowiązuje od 01.02.2016 r

Nieruchomości zamieszkałe, budowa jednorodzinna, nieruchomości  na których nie mieszkają

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Termin  

 odpady

Miejscowość

 

I wtorek m-ca

I poniedziałek

m-ca

III wtorek

m-ca

Segregowane;

worki żółte-  suche

worki zielone –szkło

 

Zmieszane

( pojemniki

Adamów ulice;  Cmentarna, Wrzosowa, Polna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza,

Grzymały, Malinowa, Kleeberga, Wyszyńskiego, Targowa ,Męcz. Katynia, Szkolna, Cicha, Ogrodowa, Spokojna, Kościelna, Witosa, Korczaka, Pabisiewicza, Popiełuszki

Zakępie

 

I środa m-ca

I poniedziałek

m-ca

III środa m-ca

Segregowane;

worki żółte-  suche

worki zielone –szkło

 

Zmieszane

(pojemniki

Adamów ulice;  Kościuszki, Sienkiewicza, Dąbrowskiego, Nowa, Pułaskiego,, Leśna, Kilińskiego, Rusieckich, Majewskiego, Jandałowicza,

Batalionów  Chłopskich

Dębowica, Gułów, Hordzieżka

 

II poniedziałek 

m-ca

I piątek m-ca

 

IV poniedziałek m-ca

Segregowane;

worki żółte-  suche

 

worki zielone –szkło

 

Zmieszane

( pojemniki)

Wola Gułowska, Turzystwo, Lipiny,

Część Dąbrówki, Konorzatka, Sobiska

 

II środa m-ca

I piątek m-ca

 

IV środa m-ca

Segregowane;

worki żółte-  suche

worki zielone –szkło

 

Zmieszane

( pojemniki)

Żurawiec, Helenów, Ferdynandów, Kalinowy Dół,

Natalin, Dąbrówka, Budziska, Władysławów

 

 

Nieruchomości zamieszkałe , zabudowa wielorodzinna .

Termin

odpady

Miejscowość

I środa m-ca

 

I piątek m-ca

 

III środa m-ca

 

III piątek m-ca

Segregowane

 

Zmieszane

 

Zmieszane

 

Segregowane

Adamów – Osiedle Tęcza , Wspólnota Mieszkaniowa

Dom Nauczyciela

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.