Logo Gmina Adamów

IX ADAMOWSKA DZIESIĄTKA

REGULAMIN BIEGU IX ADAMOWSKA DZIESIĄTKA

Znalezione obrazy dla zapytania gmina adamów  &     

 

1. ORGANIZATORZY
1. Gmina Adamów, 21-412 Adamów, ul. Kleeberga 5,
tel. 25 755 31 67, e-mail: adamow@adamow.pl

 

2. Współorganizatorzy:
- Klub Biegacza V-Max Adamów
- Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
- Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie

2. CEL

 1. Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Integracja zawodników poprzez rywalizację sportową.
 5. Promocja Gminy Adamów.
3. TERMIN I MIEJSCE
 1. Biegi odbędą się 15 października 2017 roku.
 2. Program imprezy:
 • godz. 1000 - otwarcie biura zawodów
 • godz. 1200 - start biegu na dystansie 5 km
 • godz. 1315 - start biegu głównego na dystansie 10 km
 • godz. 1500 - wręczenie nagród zwycięzcom biegów na 5 i 10 km
 • godz. 1600 - zakończenie imprezy
3. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 1000 do 1230 (na sali gimnastycznej w szkole).
4. Trasy poszczególnych biegów przebiegać będą ulicami Adamowa ze startem i metą na ul. Kleeberga. Trasy  biegów dostępne będą na stronie www.adamow.pl, www.kleeberczycy.pl, www.gbpadamow.naszabiblioteka.com oraz na profilach FB organizatora i współorganizatorów.
5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów jednorazowych, wmontowanych w numer startowy uczestnika. Ustalenie kolejności zawodników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto.
6. Limit czasu dla dystansu 5 km wynosi 45 min, a dla 10 km wynosi 1,5 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
7. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.
8.Trasa biegu będzie posiadać oznaczenia dystansu co 1 km licząc od startu do mety.
9. Na mecie w punkcie medycznym znajdować się będzie zabezpieczenie medyczne.
 
4. UCZESTNICTWO
 1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
 2. W biegu głównym prawo startu mają osoby, które do dnia 15 października 2017 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej.
 3. Limit uczestników biegów głównych wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów w godzinach od 1000 do 1230. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Zawodnicy niepełnosprawni dodatkowo do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie – w przypadku osób pełnoletnich, natomiast osoby w wieku 16 -17 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów prawnych z ich podpisem i numerem PESEL.
 5. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Sędzia Główny i Dyrektor biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
 7. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem.
 9. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.
 10. Jeśli uczestnik imprezy spowoduje jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest zobowiązany przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mógł tego uczynić, powinien o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników i służby porządkowe.
 11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 12. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.adamow.pl,  www.kleeberczycy.pl, www.gbpadamow.naszabiblioteka.com oraz poprzez profile FB organizatora i współorganizatorów.
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 10 października 2017 roku o godzinie 23:59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów.
 3. Każdy uczestnik IX Adamowskiej Dziesiątki (biegi na 5 i 10 km) ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
 • Od 01 września 2017 roku do 10 września 2017 roku wpisowe wynosi 25 zł.
 • Od 11 września 2017 roku do 10 października 2017 roku wpisowe wynosi 40 zł.
 • Od 11 października 2017 roku do 15 października 2017 roku wpisowe wynosi 60 zł (płatne wyłącznie w biurze zawodów).
4. Członkowie Klubu Biegacza V-Max Adamów są zwolnieni z opłaty startowej.
5. Mieszkańcom gminy Adamów oraz osobom które ukończyły 65 lat przysługuje rabat w wysokości 50% wysokości wpisowego.
6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
7. Opłatę należy wnosić na konto bankowe Klubu Biegacza V-Max Adamów, Bank Spółdzielczy w Adamowie – rachunek nr 42 9202 0003 0000 0084 2000 0010. W tytule należy wpisać: IMIĘ NAZWISKO, ROK URODZENIA ZAWODNIKA oraz odpowiednio 5KM lub 10 KM.
8. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się potwierdzenia opłaty przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.adamow.pl, www.kleeberczycy.pl  oraz www.gbpadamow.naszabiblioteka.com.
9. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto organizatora po 10 października 2017 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
11. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
12. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • napój izotoniczny i wodę,
 • pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia biegu),
 • koszulkę techniczną.
13. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji biegów należy kierować na adres e-mail: m.orzylowska@adamow.pl
 
6. KLASYFIKACJE
 1. Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn w biegu na 5 i 10 km.
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km.
Kobiety:
K – 20     16 – 29 lat
K – 30     30 – 39 lat
K – 40     40 – 49 lat
K – 50     50 - i więcej lat
Mężczyźni:
M – 20     16 – 29 lat
M – 30     30 – 39 lat
M – 40     40 – 49 lat
M – 50     50 – 59 lat
M – 60     60 i więcej lat
3. Mistrzostwa powiatu łukowskiego kobiet oraz mężczyzn w biegu na 10 km.
4. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.
5. Każdy zawodnik powinien posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej kategorii.
 
7. NAGRODY
 1. W klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn za miejsca 1 - 3 puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Za pobicie rekordu trasy na 10 km (mężczyzn 29:59 Andrzej Starzyński 2015r. oraz kobiet 35:21 Valentyna Kiliarska 2015r.) nagroda finansowa w wysokości 400 zł.
 3. W kategoriach wiekowych kobiet oraz mężczyzn w biegu na 10 km za zajęcie miejsca 1 - zawodnik otrzymuje puchar i nagrodę rzeczową, natomiast za zajęcie miejsce 2 i 3 - puchar.
 4. W kategorii Mistrzostwa Powiatu Łukowskiego kobiet oraz mężczyzn w biegu na 10 km za zajęcie miejsca 1 - zawodnik otrzymuje puchar i nagrodę rzeczową, natomiast za zajęcie miejsce 2 i 3 - puchar.
 5. Nagrody w klasyfikacji ogólnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.
 6. Pozostałe nagrody mogą się dublować.
 7. Każdy uczestnik, który ukończy bieg zgodnie z regulaminem bierze udział w losowaniu nagród. (Aby otrzymać nagrodę należy mieć numer startowy oraz zgłosić się w ciągu 1 minuty od wylosowania, w przeciwnym wypadku zostanie wylosowany inny numer startowy).
 8. Dla wszystkich uczestników okolicznościowe medale na mecie.
 9. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkową koszulkę.
8. ZASADY FINANSOWANIA
 1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Bieg pod nazwą „IX Adamowska Dziesiątka” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Adamowa oraz uczestników biegu, Komenda Policji i organizatorzy przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w dniu biegu oraz poruszaniu się zgodnie z przepisami.
 3. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę biegu.
 4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 5. Wszelkie próby łamania zdrowej rywalizacji będą prowadziły do bezzwłocznej dyskwalifikacji.
 6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór.
 7. Pomiar czasu będzie dokonywany elektronicznie.
 8. W dniu biegu w godzinach od 1100 do 1500 czynna będzie szatnia. Zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół.
 9. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. Złożenie protestu równoznaczne jest z wpłatą kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada.
 10. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 12. Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
 13. Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji IX Adamowskiej Dziesiątki.
 14. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia biegów zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 15. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 16. Ze względów bezpieczeństwa biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych  uczestników.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 18. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 19. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 20. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 22. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 23. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 24. W sprawach nie ujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 25. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie biegu do 7 dni przed imprezą.
 
 

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.