Logo Gmina Adamów

Konsultacje statutów sołectw w Gminie Adamów

Raport z konsultacji społecznych projektów statutów sołectw na terenie Gminy Adamów

  Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy.
  Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Projekty statutów sołectw zostały opracowane w związku z potrzebą dostosowania ich do organizacji i zakresu działań sołectw oraz do obowiązujących przepisów prawnych. Przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy Adamów w sprawie statutów sołectw należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy.
Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, ale po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb konsultacji społecznych dotyczących  statutów sołectw reguluje Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Adamów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 370).
Na jej podstawie  Wójt Gminy Adamów wydał zarządzenie Nr 23/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw na terenie Gminy Adamów w dniach 1 marca 2017 r. – 15 marca 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektów.
  Celem i przedmiotem konsultacji było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Adamów na temat projektów statutów sołectw na terenie Gminy Adamów.
Konsultacje prowadzone były w formie publikacji zarządzenia Nr 23/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie o przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw na terenie Gminy Adamów oraz  projektów statutów wszystkich  sołectw z terenu Gminy Adamów wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii. Dokumenty opublikowano na stronie www.adamow.pl w dniu 28 lutego 2017 roku.
W wyznaczonym na konsultacje terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani wnioski dotyczące projektów statutów sołectw, nie złożono żadnego formularza wyrażającego opinie.
Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP Gminy Adamów, na stronie internetowej www.adamow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

Zarządzenie Nr 23/17
Wójta Gminy Adamów
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów  statutów sołectw na terenie Gminy Adamów

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) w związku z § 8 uchwały Nr XXI/153/16 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Adamów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 370) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem są projekty statutów sołectw na terenie Gminy Adamów stanowiące załączniki Nr 1 – Nr 17 do Zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Adamów na temat projektów statutów sołectw.

§ 2.

1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Adamów.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Adamów.

§ 3.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 1marca 2017 r. do 15 marca 2017 r..

§ 4.

1. Konsultacje prowadzone będą w formie publikacji projektów statutów sołectw na stronie internetowej Gminy Adamów www.adamow.pl wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii.
2. Wypełnione formularze umożliwiające wyrażenie opinii składa się do Urzędu Gminy Adamów (pok. Nr 10) lub wysyła na adres e-mail: adamow@adamow.pl
3. Formularz umożliwiający wyrażenie opinii stanowi załącznik Nr 18 do zarządzenia.

§ 5.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości  przez umieszczenie  na stronie internetowej www.adamow.pl oraz przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy w ciągu 7 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podawane jest do publicznej wiadomości przez umieszczenie w BIP Gminy Adamów, na stronie internetowej www.adamow.pl,  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

STATUTY SOŁECTW W GMINIE ADAMÓW

STATUT SOŁECTWA ADAMÓW I ...PDF

STATUT SOŁECTWA ADAMÓW II ...PDF

STATUT SOŁECTWA BUDZISKA ...PDF

STATUT SOŁECTWA DĄBRÓWKA ...PDF

STATUT SOŁECTWA FERDYNANDÓW ...PDF

STATUT SOŁECTWA GUŁÓW ...PDF

STATUT SOŁECTWA HELENÓW ...PDF

STATUT SOŁECTWA HORDZIEŻKA ...PDF

STATUT SOŁECTWA KALINOWY DÓŁ ...PDF

STATUT SOŁECTWA KONORZATKA ...PDF

STATUT SOŁECTWA LIPINY ...PDF

STATUT SOŁECTWA SOBISKA ...PDF

STATUT SOŁECTWA TURZYSTWO ...PDF

STATUT SOŁECTWA WŁADYSŁAWÓW ...PDF

STATUT SOŁECTWA WOLA GUŁOWSKA ...PDF

STATUT SOŁECTWA ZAKĘPIE ...PDF

STATUT SOŁECTWA ŻURAWIEC ...PDF

FORMULARZ KONSULTACJI STATUTÓW SOŁECTW ...DOC

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.